Tarkvara lõppkasutaja litsentsileping

Tarkvara lõppkasutaja litsentsileping

Teostades TonyBet Pokeri tarkvara installeerimise ja/või seda tarkvara (nagu on määratletud allpool) kasutades, nõustute käesoleva lepingu tingimustega, mida võidakse uuendada või aeg-ajalt muuta kooskõlas alljärgnevate sätetega.

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid: mõiste „Tarkvara“ hõlmab TonyBet Pokeri tarkvara, mida saate oma isiklikule töölauale või sülearvutile (edaspidi „Arvuti“) veebisaidilt www.tonybetpoker.com (edaspidi „Arvuti tarkvara“) alla laadida ja TonyBet Pokeri mobiiltelefoni tarkvararakendust (edaspidi „Mobiili tarkvara“), mida saate oma mobiilseadmesse alla laadida (s.h, kuid mitte ainult, mobiiltelefon, tahvelarvuti, pihuarvuti või muud tüüpi, kas juba olemasolev või edaspidi välja tulev mobiilseade) (edaspidi on igaüks neist „Seade“) nagu ka kõikide lisaseadmete tarkvara pokkeritarkvarale (olenemata sellest, kas tegemist on veebipõhise tarkvara või kliendi/serveri tarkvaraga).

1.    LITSENTSI ANDMINE / INTELLEKTUAALOMAND
1.1 Vastavalt käesolevatele tingimustele annab TonyBet kasutajale mitte-eksklusiivse litsentsi, mis on isiklik ja mitteülekantava õigusega, installida tarkvara oma arvutisse või seadmesse ja seda teatud tingimustel seal kasutada, et pääseda ligi TonyBeti serveritele ja mängida sealt saadavalolevaid (tarkvara ja mängud koos edaspidi „Teenus“) pokkerimänge (edaspidi „Mängud“).
1.2 TonyBet annab teile tarkvara litsentsi ainult isiklikuks kasutamiseks. Seda tarkvara ei tohi kasutada (a) alla 18-aastased isikud, (b) üksikisikud, kes ei ole kohalike seaduste alusel teenuste kasutamiseks täisealised ja (c) üksikisikud, kes ei tohi vastavalt kohalikele seadustele saiti kasutada. TonyBet ei suuda kontrollida teenuse seaduslikkust igas kohtualluvuses ja kasutaja kohustuseks on tagada, et nende poolne teenuse kasutamine oleks seaduslik.
1.3 Jätame endale õiguse nõuda tõendeid teie vanuse kohta igal ajal, tagamaks, et alaealised teenust ei kasutaks. Lisaks jätkame endale õiguse peatada või sulgeda konto ning mitte lubada teil kasutada teenust, kas ajutiselt või alaliselt, kui meile ei ole esitatud  piisavalt tõendeid selle kohta, et konto kasutaja on täisealine, või kui kahtlustame, et olete alaealine.
1.4 TonyBet, selle kontserni kuuluvad ettevõtted ja litsentseerijad on ainuomanikud, kellele kuuluvad kogu tarkvara ja tarkvara koodi, struktuuri ja korralduse õigused, sealhulgas autoriõigus, ärisaladused, intellektuaalse omandi ja muud õigused. Kehtivate seaduste kohaselt ei tohi te:
a.    tarkvara kopeerida, levitada, avaldavad pöördkodeerida, dekompileerida, demonteerida, muuta ega tõlkida tarkvara. Samuti ei tohi te proovida mingil viisil saada juurdepääsu lähtekoodile, et luua lähtekoodi tuletiskoodist tarkvara;
b.    tarkvara müüa, loovutada, ülekanda, üleanda, levitada ega rentida;
c.    teha tarkvara kättesaadavaks mis tahes kolmandale isikule arvutivõrgu kaudu ega muul viisil;
d.    eksportida tarkvara mis tahes riiki (füüsiliselt või elektrooniliselt); ega
e.    kasutada tarkvara kehtivate seaduste või määruste alusel keelatud viisil.
Kõik eelmainitud viisid on „Omavoliline kasutamine“.
TonyBet, tema kontserni kuuluvad ettevõtted ja litsentseerijad jätavad omale kõik õigused, kas kaudset või muul viisil, mis ei ole nende tingimuste kohaselt kasutajale otseselt antud, ning säilitavad kõik tarkvaraga seotud õigused, pealkirjad ja huvi.
Te nõustute, et vastutate ainuisikuliselt kahjustuste, kahjude ja kulude eest, mis tulenevad kas teie või kellegi teise omavolilisest kasutamisest. Teatavate TonyBet Pokerit koheselt, kui saate teada, et keegi tegutseb omavoliliselt ja pakute TonyBetile piisavalt abi seoses mis tahes uurimisega, mida teostatakse seoses teie poolt esitatud teabega.
1.5. Mõisted „TonyBet“, domeeninimi „tonybetpoker.com“ ja kõik sellega seotud domeenide nimed ning kõik muud kaubamärgid, teenindusmärgid, ärinimed ja/või domeeninimed, mida TonyBet oma saidil ja/või aeg-ajalt tarkvaral kasutab (edaspidi „Kaubamärk“), on TonyBeti, tema kontserni kuuluvate ettevõtete ja litsentseerijate kaubamärgid, teenindusmärgid, margid, ärinimed ja/või domeeninimed ning neile kuuluvad kõik selliste kaubamärkide õigused. Lisaks kogu saidi sisu, sealhulgas, kuid mitte ainult, tarkvara, pildid, graafika, fotod, animatsioonid, videod, muusika, heli ja tekst (edaspidi „Saidi sisu“) kuulub TonyBetile tema kontserni kuuluvatele ettevõtetele ja litsentseerijatejatele ning on autoriõigusega ja/või muude intellektuaalse omandi või muude õigustega kaitstud. Te kinnitate, et teenust ja saiti kasutades puuduvad teil õigused saidi sisule ja selle mis tahes osale. Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te kasutada saidi sisu ja/või kaubamärke ilma TonyBeti eelneva kirjaliku nõusolekuta.
Lisaks nõustute mitte tegutsema õigusi, sealhulgas intellektuaalomandi õigusi, mis kuuluvad TonyBetile, tema kontserni kuuluvatele ettevõtetele või tarkvara litsentseerijatejatele, kaubamärke või saidi sisu kahjustavalt ega tee midagi, mis kahjustaks TonyBeti, tema kontserni kuuluvate ettevõtete, töötajate, direktorite, ametnike ja konsultantide mainet.
1.6 Garanteerite, et kõik saidi või teenusega seotud ja teie poolt kasutatud nimed (nagu teie kasutajanimi) ei rikuks kolmandate osapoolte intellektuaalse omandi, eraelu või mis tahes muid õigusi. Annate TonyBetle ja tema kontserni kuuluvatele ettevõtetele õiguse ülemaailmselt, tühistamatult ja autoritasuta, ülekantavalt, alam-litentseeritavalt litsentsi kasutada selliseid nimesid ükskõik mille jaoks (saidi või teenusega seotult) vastavalt privaatsuspoliitikale.

2.    GARANTII PUUDUB
 2.1 TonyBet ütleb lahti igasugustest garantiidest, otsestest ja kaudsetest, seoses teenusega, mis antakse teile "NAGU ON" ja me ei paku teile mingit garantiid ega ole vastutavad seoses selle kvaliteedi, ettenähtud otstarbeks sobivuse, täielikkuse ja täpsusega.
2.2 Hoolimata meie püüdlustest pakkuda teile parima kvaliteediga teenust, ohutust ja turvalisust, ei anna me mitte mingit garantiid, et teenus on katkematu, õigeaegne või vigadeta, et vead parandatakse või et tarkvara ja veebisait on viiruste- vigade- või muust saastest vabad.
2.3 TonyBet jätab endale õiguse peatada, lõpetada, muuta või eemaldada teenus oma äranägemisel viivitamatult ja ilma kohustuseta teid eelnevalt teavitada, kui peame seda vajalikuks, sealhulgas (näiteks), kui saame teavet, et olete sõlminud teenuse mittekasutamise lepingu mõne teise hasartmängude pakkujaga või kui peame seda vajalikuks seoses tarkvara haldamise, hooldamise või värskendamisega ja me ei vastuta mingil moel mis tahes kahjude eest, mida nimetatud TonyBeti otsused endaga kaasa toovad.

3.    AUTORITEET
TonyBet säilitab autoriteedi saidiga seotud kasutajate kontode avamise, hoolduse ja sulgemise üle. TonyBeti juhtkonna otsus seoses kasutaja konto iga aspektiga, teenuse kasutamise või vaidluste lahendamisega on lõplik ja ei kuulu läbivaatamisele ega edasikaebamisele.

4.    TEIE ESITUSVIISID JA GARANTIID
Enne kui teenust kasutate ja edaspidi järjepidevalt nõustute, et:
4.1 Teenuse kasutamisega on seotud raha kaotamise oht ja TonyBet ei ole ühegi sellise kaotuse korral vastutav;
 4.2 Kasutate teenust oma vabal valikul ja riskil;
 4.3 Peate edastama meile teatud isiklikke andmeid enda kohta (sh üksikasjad seoses makseviisiga), samuti nõustute, et kasutame asukohapõhist teenust (LBS), et tuvastada teie geograafilist asukoha, et saaksite teenust kasutada. TonyBet töötleb teie isikuandmeid vastavuses andmekaitseseadustele.
 4.4 Te olete ainuisikuliselt vastutav kohaldatavate maksude eest, mida võidakse kohaldada saadud sularahale või auhindadele, mille olete saanud läbi teenuse kasutamise;
 4.5 TonyBet ei kontrolli telekommunikatsioonivõrke ega internetiühenduse teenuseid, mida vajate teenusele ligipääsemiseks ja selle kasutamiseks ning TonyBet ei vastuta katkestuste, aegluse, mahupiirangute ega muude sarnaste puuduste eest;
 4.6 Olete vähemalt 18-aastane või vanem (või muu nõutava vanusega) ning teil ei ole hetkel teenuste kasutamise keeldu.

5.    KEELATUD KASUTUSALAD
5.1 TARKVARA MUUTMISED. Kasutaja ei tohi proovida tarkvara mingil moel muuta, dekompileerida, tagurpidi-toota ega demonteerida.
5.2 ISIKLIK KASUTAMINE. Teenus on mõeldud üksnes kasutaja isiklikuks kasutamiseks. Kasutajal on lubatud kihlvedudest osa võtta ainult tema enda meelelahutuseks. Mingil juhul ei tohi kasutaja kasutada oma TonyBet kontot muul otstarbel kui teenuse kasutamiseks. Kasutaja peab esitama täielikku ja tõepärast teavet seoses kõikide andmete ja teabega, mida kasutaja TonyBetile edastab, ning kasutaja on kohustatud seoses muudatustega andmeid uuendama.
5.3 KOKKUMÄNG. Kasutajate kokkumäng kaartide jagamisel või mõnel muul viisil on rangelt keelatud. TonyBet jätab endale õiguse (lisaks teistele meetmetele) piirata istekohti ja/või keelata kasutajatel mängida kas mõne kindla pokkerilaua taga või mõnel kindlal turniiril, sealhulgas piirata kahel või enamal kasutajal koos mängida sama laua taga või samal turniiril. Lisaks jätab TonyBet endale õiguse pidada igat kokkumängu või selle katset mängijate vahel (sh kasutajad) käesoleva lepingu oluliseks rikkumiseks ning seetõttu on TonyBetil õigus peatada kasutaja konto kui kasutaja rakendab või püüab rakendada mis tahes sellist tegevust, sõltumata sellise katse tulemusest.
5.4 VÄLISTE MÄNGIJATE ABIPROGRAMMID (EPA - External Player Assistance). TonyBet keelab kasutada väliseid mängijate abiprogramme ("EPA programme"), mis on mõeldud selleks, et tagada mängijatele „ebaaus eelis“. TonyBeti kohaselt tähendab sõna „väline“ arvutitarkvara (v.a tarkvara) ja mitte-tarkvarapõhiseid andmebaase või profiile (nt veebisaidid ja abonentteenused). TonyBeti kohaselt tähendab sõna „ebaaus eelis“ mis tahes juhtu, kus kasutaja kasutab või loob teavet teiste mängijate kohta, mis läheb palju kaugemale sellest, mida kasutaja isiklikult näeb läbi oma mängitava mängu. 
5.5 AUTOMAATSED MÄNGIJAD (BOTid ehk robotid). Tehisintellekti, sealhulgas, kuid mitte ainult, „robotite“ kasutamine seoses teenusega on rangelt keelatud. Kõik kasutaja tegevused seoses teenusega peavad olema tehtud personaalselt mängijate poolt läbi kasutajaliidese, mis on kättesaadav läbi tarkvara kasutamise.
5.6 Te nõustute, et TonyBet võib kasutada meetmeid, et avastada ja ära hoida keelatud EPA programmide kasutamist. Need meetmed võivad hõlmata, kuid ei piirdu, tarkvaraprogrammide läbivaatamisega, mis töötavad samaaegselt TonyBeti tarkvaraga kasutaja arvutis. Nõustute, et te ei ürita vältida, segada ega blokeerida selliseid meetmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutada kolmanda osapoole tarkvara, mis väldib, segab või blokeerib sääraseid meetmeid.
5.7 MEELEGA KAOTAMINE. Meelega kaotamine tekib, kui mõni kasutaja tahtlikult kaotab selleks, et tahtlikult kanda oma žetoone teisele kasutajale. Iga kasutaja, kes osaleb või katsub teenust kasutades meelega kaotada koostöös mõne teise kasutajaga, sealhulgas olles vahendaja, võib saada alalise teenuse kasutamise keelu ning nende konto võidakse viivitamatult peatada. Sellisel juhul ei ole TonyBetil mingit rahalist tagasimaksekohustust seoses teie TonyBet kontol olevate rahaliste vahenditega.
5.8 PETTUS. Juhul kui TonyBet leiab, et kasutaja on teenuse kasutamise ajal trakendanud või üritanud osaleda pettuses, ebaseaduslikus, ebaausas või vääras tegevuses, sealhulgas, kuid mitte ainult, mis tahes tegevusega, mis on sätestatud käesoleva lepingu 5. punktis, või mis tahes muu mängu manipulatsioonis või maksepettuses, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasutanud varastatud krediitkaarti või võtnud makse pettusega tagasi või tegelenud rahapesuga, siis on TonyBetil õigus võtta kasutusele sellised meetmed, mida ta peab vajalikuks, sealhulgas, kuid mitte ainult:
 a. koheselt tõkestada kasutaja ligipääsu teenusele;
 b. peatada TonyBet saidil olev kasutaja konto;
 c. konfiskeerida kasutaja kontol olevad rahalised vahendid;
 d. avalikustada kõnealust teavet (sh kasutaja identiteeti) finantsasutustele, asjaomastele asutustele ja/või mis tahes füüsilistele või juriidilistele isikutele, kellel on seaduslik õigus sellise teabe saamiseks;
 e. rakendada kasutaja vastu õiguslikke meetmeid.

5.9 Isikutel, kes asuvad või elavad riikides, kus teenus on ebaseaduslik (edaspidi „Keelatud jurisdiktsioonid“) ei ole lubatud teha oma kontole sissemakseid ega mängida. Nad võivad olemasolevad kontosaldod rahas välja võtta. Kahtluste vältimiseks, eelmainitud piirang, seoses mängimisega keelatud jurisdiktsioonis, kehtib võrdselt elanikele ja teiste riikide kodanikele sel ajal, kui nad asuvad keelatud jurisdiktsioonis. Igasugune keelatud jurisdiktsioonis asuvate isikute katse vältida mängimise piiranguid, loetakse käesoleva kokkuleppe rikkumiseks. Katsest kõrvalehoidmine sisaldab, kuid mitte ainult, TonyBeti poolt kasutava asukohta kindlakstegeva teabe manipuleerimist ja TonyBetile ebaõige või eksitava teabe edastamist seoses teie asukoha või elukohaga.

6.    DEPOSIITIDE JA RAHALISTE VAHENDITE VÄLJAVÕTMISPOLIITIKA
Teavet reeglite ja kriteeriumite kohta, mis on seotud kasutaja deposiitide ja rahaliste vahendite väljavõtmisega kasutaja kontolt, leiate saidilt. TonyBet jätab endale õiguse kasutada täiendavaid kriteeriumeid seoses rahaliste vahendite väljavõtmisega kasutaja kontolt.

7.    SOLVAVAD VÄLJENDID VÕI SISU
Kasutajal on keelatud postitada seadusevastaseid, sündsusetut, rassistlikku, nilbet, laimavat, halvustavat või ähvardavat materjali või mis tahes muud materjali, mis rikub mis tahes seadust või mida üldiselt peetakse kõlvatuks, teenuse kaudu, kas läbi jututoa-funktsiooni või läbi TonyBeti töötajate.

8.    RIKKUMINE
8.1 Ilma mis tahes muid õigusi piiramata, kui kasutaja rikub täielikult või osaliselt mõnda siintoodud sätet, siis TonyBet või mõni muu korporatsiooni kuuluv kasutajale teenust osutav ettevõte jätab endale õiguse võtta tarvitusele meetmed, mida ta peab vajalikuks, sealhulgas lõpetades kasutajaga käesolev leping või muu kokkulepe, viivitamatult blokeerides kasutaja ligipääsu teenusele või mis tahes muule pakutavale teenusete, peatades kasutaja konto saidil või mis tahes teise, kontserni kuuluva ettevõtte saidil, arestides kõik rahalised vahendid, mida hoitakse kasutaja kontol kas saidil või mis tahes teise, kontserni kuuluva ettevõtte saidil ja/või võttes kasutaja vastu tarvitusele õiguslikud meetmed.
8.2 Nõustute täielikult hüvitama, kaitsma ja hoidma kahju TonyBetile, kontsernile ja selle osanikele või aktsionäridele, direktoritele ja töötajatele ning kõiki nõudeid, nõudmised, kohustused, kahjustused, kaotused, kulud ja väljaminekud, sealhulgas õigusabikulud ja kõik muud maksude, mis võivad tekkida alljärgneva tulemusena:
a. olete käesolevat kokkulepet rikkunud, tervikuna või osaliselt;
b. olete rikkunud mis tahes seadust või mis tahes kolmanda isiku õigusi;
c. olete kasutanud teenust või kellelgi teise isiku teenuse kasutamine teie sisselogimisandmete abil (nagu on määratletud allpool), millel on või ei ole teie nõusolek.

9.    VASTUTUSE PIIRMAINE
9.1 TonyBet või mis tahes kontserni kuuluv äriühing ei vastuta mitte mingil juhul, sealhulgas hooletus, eriliste, ettenägematute (otseste või kaudsete) kahjude (sealhulgas, kuid mitte ainult, kahjutasu saamata jäänud kasumi, ärikatkestuse, saamata jäänud äriteabe või mis tahes muu varalise kahju) eest teenuse kasutamisest (või väärkasutamisest) tulenevalt isegi siis, kui TonyBeti oli eelnevalt selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.

10.    TURVALISUS JA TEIE KONTO
10.1 Iga kasutajakonto peab olema ligipääsetav ainult läbi kombinatsiooni, mis sisaldab unikaalset kasutajatunnust („Kasutajatunnus“) või kordumatut e-posti aadressi („e-posti aadress“), salajast parooli („Parool“) ja muid valikulisi autentimismeetodeid, mida kasutaja eelistab (kasutajatunnus või e-posti aadress, parool ning muud autentimise funktsioonid edaspidi kui „Sisselogimisandmed“). Kasutaja peab valima oma kasutajatunnuse ja parooli vastavalt eeskirjadele.
10.2 Kasutaja nõustub, et ta vastutab ainuisikuliselt kõikide oma sisselogimisandmete abil teenuse kasutamise eest ja et ta ei avalikusta sisselogimisandmeid ühelegi isikule ega luba teisel isikul läbi oma kasutajakonto teenust kasutada.
10.3 Kasutaja on kohustatud hoidma oma sisselogimisandmeid saladuses ja konfidentsiaalsena igal ajal ning võtma tarvitusele kõik abinõud, et kaitsta nende salajasust ja konfidentsiaalsust. Iga sisselogimisandmete omavolilise kasutamise eest vastutab ainuisikuliselt kasutaja ja seda loetakse tema kasutamiseks. Seega lasub eelnevaga seotud vastutus kasutajal.
10.4 Kasutajal võib olla TonyBetiga ainult üks kasutajakonto ja kasutaja võib teenust kasutada ainult läbi selle ühe konto. Kasutajal on keelatud avada TonyBetiga mitut kontot. Juhul, kui saadakse teada, et kasutaja on avanud mitu TonyBet kontot, siis võib TonyBet need täiendavad kontod ilma ette teatamata sulgeda ning võib konfiskeerida neil hoitavad rahalised vahendid.
10.5 Teie TonyBet kontol hoitavad rahalised vahendid ei kogu intressi.
10.6 Teenust kasutades ei saa olla tehtav panus suurem kui TonyBet kontol olev rahaliste vahendite kogusumma.
10.7 Vastutate täielikult TonyBetile kõikide võlgu olevate rahaliste vahendite tagasimaksmise eest. Nõustute mitte tegema tagasimakseid ja/või keelata või võtta tagasi teie poolt tehtud makseid seoses teenusega. Kohustute hüvitama TonyBetile kõik tagasivõetud, keelatud, tühistatud või peatatud maksed ja meile sellega tekitatud kahju.
10.8 TonyBet jätab endale õiguse teostada kasutaja suhtes krediidi- ja/või identsuskontrolli  kolmandatest osapooltest krediidiinfo agentuuride või nende teenuseid kasutades, ning kasutades meile kasutaja poolt teenusega liitumise ajal esitatud teavet. Kolmandatest osapooltest krediidiinfo agentuurid või teenuseid võivad kõnealust teavet säilitada, kuid nad ei tohi seda mingil muul otstarbel kasutada.
10.9 TonyBet jätab endale õiguse kasutada kolmanda osapoole elektrooniliste maksete töötlejad ja/või finantseerimisasutusi, et töödelda teie teenuse kasutamisega seotud makseid.
10.10 Te mõistate ja nõustute, et teie poolt teie TonyBet kontole deponeeritud rahalisi vahendeid hoitakse teie nimel usaldusarvel.
10.11 Eeskirjad ja kord, mis on seotud kasutaja mängukeeluga, on toodud saidil.
10.12 Internetihasartmäng võib olla teie jurisdiktsioonis illegaalne. Sellisel juhul ei tohi te selle tehingu lõpuleviimiseks oma pangakaarti kasutada.

11.    VAIDLUSED
Kasutaja nõustub, et kõikide mängude ajaloolisi andmeid säilitatakse TonyBeti serverites. Kui tekib lahknevus arvutis kuvatud kaartide ja mängu arvestuses, siis toetutakse TonyBeti serveris olevatele andmetele. 
Kui kasutaja soovib esitada kaebust, siis tuleb võtta ühendust meie klienditeenindusega aadressidel [email protected] või [email protected]

12.    MUUDATUSED
TonyBet jätab endale õiguse uuendada või muuta käesoleva lepingu või selle mis tahes osa igal ajal ilma ette teatamata ja olete kohustatud järgima selliseid lepingu muudatusi 14 päeva jooksul pärast nende postitamist. Seetõttu soovitame teil külastada saiti korrapäraselt ja kontrollida seal toodud lepingu tingimuste versiooni. Teie jätkuvat saidi kasutamist tõlgendatakse kui teiepoolset nõustumist lepingu muudatustega.

13.    SEADUSLIK JÕUD
Käesolevat lepingut ja sellega seotut reguleeritakse ja tõlgendatakse vastavalt Eesti seadustele. Nõustute tingimusteta, et kui allpool ei ole sätestatud teisiti, siis iga nõude, vaidluse või erimeelsude korral, mis käsitleb käesolevat lepingut ja mis tahes sellega seotud küsimusi, toetutakse Eesti kohtute ainupädevusele ja te loobute vastuväidete esitamisest teistele asutustele või ebapädevatele kohtutele. Mitte miski käesolevas punktis sätestatu ei piira TonyBeti õigust kasutada mis tahes muud kohust, mis asub pädevas jurisdiktsioonis. Samuti ei välista menetlus mis tahes ühes või mitmes jurisdiktsioonis menetlust mõnes teises jurisdiktsioonis, kas samaaegselt või mitte, seaduses nimetatud teiste pädevate jurisdiktsioonide ulatuses.

14.    LAHUSUS
Kui käesoleva lepingu mõni osa muutub mõnes jurisdiktsioonis ebaseaduslikuks, kehtetuks või jõustamatuks,siis see ei mõjuta ülejäänud lepingu kehtivust või täitmist selles jurisdiktsioonis, mis tahes muude sätete kohaldamisest vabastamist selle kehtivusest või täitmisele kuulumisest teistes riikides või mis tahes muudest sätetest.

15.    LOOVITAMINE
TonyBet jätab endale õiguse loovutada käesolevat lepingut (tervenisti või osaliselt) mis tahes ajal ilma ette teatamata. Kasutaja ei tohi loovutada ühtegi käesolevast lepingust tulenevat ja talle kuuluvat õigust ega kohustust.

16.    MITMESUGUST
16.1 Käesoleva lepingu mis tahes osa rikkumisest tulenevat TonyBeti lahtiütlemist (sealhulgas TonyBeti ebaõnnestumine nõuda käesoleva lepingu sätete ranget ja sõnasõnalist täitmist või vastavust) ei tohi mingil moel tõlgendada kui loobumist kõikidest hilisematest sarnaste sätete rikkumistest või muude käesoleva lepingu punktide rikkumisega nõustumisena.
16.2 Mitte miski käesolevas lepingus ei loo ega anna mingeid õigusi ega muid soodustusi ühelegi kolmandale isikule, kes ei ole käesoleva lepingu osaline, välja arvatud seoses mis tahes kontserni kuuluvale äriühingule.
16.3 Mitte miski käesolevas lepingus ei loo ega käsitle kui partnerlussuhte, esinduse, hooldussuhte, usaldussuhte ega ühisettevõtte loomist teie ja meie vahel.
16.4 Käesolev leping moodustab kogu arusaamise ja meievahelise kokkuleppe seoses teenusega ja alistab mis tahes eelneva lepingu, mõistmise või teie ja meie vahelise kokkuleppe.
16.5 Kasutaja peab esitama TonyBetile seoses kasutajaga täielikku ja tõepärast teavet kõikide andmete ja nõutud teabe osas, et kasutada teenust kogu aeg ja vastavalt privaatsuspoliitikale.
16.6 Kui käesolev lepingu versioon erineb käesoleva lepingu inglise keelsest versioonist, siis kohaldatakse inglise keelse lepinguversiooni prioriteeti.